V Topoľčanoch oslávili desiate výročie vzniku ružencového bratstva.

V pondelok 14. februára ďakovalo ružencové bratstvo v Topoľčanoch Pánu Bohu za desať rokov existencie vo Farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch.

Program sa začal o 17.00 hod. večeradlom. Po ňom nasledovala sv. omša, pri ktorej členovia ružencového bratstva obnovili svoj sľub Panne Márii.

Pri sv. omši poďakoval P. Róbert Kurowidzki, OSPPE, členom ružencového bratstva za ich desaťročnú službu vo farnosti.

Pri tejto príležitosti darovalo ružencové bratstvo do farského kostola mozaiku Božieho milosrdenstva, ktorá bude požehnaná v nedeľu Božieho milosrdenstva.

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás,

sv. Gorazd, oroduj za nás,

sv. Ladislav, oroduj za nás.

www.gorazd,fara.sk

Sv. Ján Pavol II. povedal: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba. Je to nádherná modlitba! Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke.
Ružencové bratstvo pri našom farskom kostole bolo oficiálne založené zakladacou listinou 14. 02. 2012, čím sme boli pričlenení k Dominikánskej rodine s úmyslom prosiť a osobitne si uctievať Pannu Máriu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. O túto oficiálnu registráciu v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach sa zaslúžil páter Martin Lehončák a zároveň prevzal starostlivosť nad naším Ružencovým bratstvom. V súčasnosti ružencové bratstvo tvorí sedem ruží po 20 ľudí, ktorí sú členmi Živého ruženca.
Povinnosti členov Živého ruženca:
1.) modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstvaza Rehoľu dominikánovza svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov
2.) raz za mesiac sa zísť – u nás každú prvú nedeľu po sv. omši o 9,00 hod. – na spoločnom stretnutí na modlitbe a uskutočniť výmenu ružencových tajomstiev.

Každý člen Ružencového bratstva získava výsady prisľúbené Pannou Máriou – jej osobitnú ochranu, spoluúčasť na dobrách všetkých členov RB, v stanovených dňoch možnosť úplných odpustkov.

Každý mesiac – spravidla trinásteho dňa mesiaca – je odslúžená sv. omša za členov RB. Za zomrelých členov je to v novembri. Pri úmrtí člena RB si ho uctíme účasťou na pohrebe a zakúpením smútočného venca, ako aj odslúžením sv. omše na 30-ty deň po smrti. Na výročný deň založenia RB a na sviatok Ružencovej Panny Márie je tiež odslúžená sv. omša za našich členov.

Tešíme sa z každého nového člena a s radosťou ho medzi sebou privítame. Aj tak sa môžeme spoločne modliť za rôzne úmysly, vyprosiť si milosti pre seba, svoje rodiny, našu farnosť i duchovných otcov a užívali tak všetky dobrá, ktoré nám Boh skrze modlitbu svätého ruženca dáva.

Veríme, že nás modlitba posvätného ruženca posilní a cez Pannu Máriu nás jej Syn Ježiš Kristus obdaruje svojimi milosťami.

Anna Čergeťová, horliteľka RB

Zdroj: www. gorazd.fara.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár