Bratstvo anjelov strážcov

bas

V pavlínskych konštitúciách v čl.32 sa píše, že otcovia pavlíni majú rozvíjať a udržiavať okrem mariánskeho kultu aj zbožnú úctu k svätým anjelom. Podobne sa touto myšlienkou zaoberá pavlínske rehoľné direktórium, kde sa podľa nor. 58 odporúča obnoviť činnosť dávnych foriem pastorácie, medzi ktoré patrí práve Bratstvo anjelov strážcov.
Vzájomnosť človeka k anjelovi strážcovi by sa mala prejavovať úctou, vďačnosťou, dôverou a poslušnosťou. Takýto postoj mal aj patrón rádu pavlínov, Pavol pustovník, ktorý sa na púšti s veľkou dôverou utiekal k svätým anjelom a prosil ich o pomoc a ochranu. Rád pavlínov prijal toto duchovné dedičstvo a od samého počiatku svojho vzniku vzdával úctu anjelom strážcom.
Cirkevné dejiny uvádzajú, že pápež Urban VIII. bulou In supremo Apostolicae dignitatis culmine, vydanou 30. augusta 1624 v Ríme, dovolil generálovi a provinciálom pavlínov pri ich kostoloch zakladať bratstvá sv. anjelov strážcov pre všetkých veriacich, so súhlasom miestneho ordinára (AJGD 142).
Dekrét Urbana VIII. povoľoval zakladanie bratstva iba pre pavlínske kostoly. Ten istý pápež na prosbu poľského kráľa Žigmunda III. rozšíril právomoci breve Pastoralis Aeterni z 8. októbra 1626 a dovolil generálovi a provinciálom pavlínov erigovať bratstvá sv. anjelov strážcov aj pri iných kostoloch pre všetkých veriacich s výslovným súhlasom miestneho ordinára a rektora kostola.
Od začiatku 17. storočia vznikali teda hlavne pri pavlínskych kláštoroch mnohé bratstvá anjelov strážcov a apoštolský stolec, ako som už spomínal, potvrdil vznik týchto bratstiev Bullou (1626).

PODSTATA A ČINNOSŤ Bratstva anjelov strážcov
Bratstvo anjelov strážcov je spoločenstvom veriacich, ktoré má náboženský a charitatívno-dobročinný charakter. Jeho cieľom je posvätenie vlastných členov a starostlivosť o spásu iných dobročinno-apoštolskou činnosťou.
Patrónmi bratstva okrem anjelov strážcov sú Mária Kráľovná anjelov a sv. Pavol, prvý pustovník. Jednotlivé spoločenstvá Bratstva si ešte môžu zvoliť za svojich aj mimoriadnych patrónov napríklad sv. Michala, Gabriela, Rafaela alebo niektorý z anjelských chórov.
Bratstvo sv. anjelov strážcov bude erigovať vyšší predstavený pavlínskeho rádu. Do jeho kompetencie patrí aj dohľad nad celkovou úrovňou činnosti a rozvojom jednotlivých spoločenstiev. V prípade potreby má právo pozastaviť činnosť bratstva.
Vyšší predstavený, po dohode s predstaveným rehoľného domu, bude menovať a odvolávať moderátora bratstva. Moderátorom bratstiev bude kňaz rádu pavlínov, ktorý je na to spôsobilý a vyznačuje sa mimoriadnou úctou k anjelom strážcom.
Členom Bratstva sv. anjelov strážcov môže byť každý veriaci, ktorý spĺňa požiadavky všeobecných noriem (porov. kán.) a má správny úmysel. Bude prijatý moderátorom a zapísaný do Knihy bratstva. Obrad prijatia do bratstva sa vykoná po primeranej príprave počas sv. omše alebo mimo nej podľa ceremoniálu Rádu sv. Pavla, prvého pustovníka (s. 208 – 215). Každý člen Bratstva na znak príslušnosti dostane členský preukaz, štatúty a vonkajší znak príslušnosti (symbolická postava anjela umiestnená na belasom podklade, na ktorom sú napísané tri písmená BAS).
K povinnostiam členov Bratstva bude patriť:
a) úsilie o zotrvávanie v posväcujúcej milosti,
b) aktívna účasť na stretnutiach spoločenstva, ktorým predchádza adorácia Najsvätejšej sviatosti a účasť na Eucharistii v určenom termíne,
c) individuálna modlitba s osobitným zreteľom na modlitbu Anjel Pána ráno, napoludnie a večer, modlitba k sv. Michalovi archanjelovi, čítanie Svätého písma, individuálne duchovné modlitbové zjednotenie so spoločenstvom vo zvolený deň. Každý z členov Bratstva sa môže modliť modlitby k anjelom, ktoré si sám vyberie, napr. Korunku k anjelským chórom, Anjelskú korunku, Litánie k anjelom strážcom,
d) povinná bude účasť na týchto pobožnostiach: Sviatok anjelov strážcov (2. októbra), Sviatok archanjelov Michala, Rafaela, Gabriela (29. septembra), spomienka Kráľovnej anjelov (2. augusta), Slávnosť svätého Pavla, prvého pustovníka (15. januára),
e) nadobúdanie a prehlbovanie vedomostí umožňujúcich realizovanie cieľov Bratstva,
f) spoluúčasť resp.  pomoc iným členom Bratstva,
g) využívanie možností, schopností a vedomostí, ktoré má, v službe iným,
h) zapájanie sa do dobročinných akcií organizovaných Bratstvom, Cirkvou, vlastnou farnosťou,
i) stáli členovia Bratstva budú pomáhať modlitbami členom žijúcim v diaspóre /mimo miesta činnosti Bratstva/ a sprístupňovať texty modlitieb, rozjímaní na spoločné adorácie.

Privilégiá a duchovné dobrá, ktoré budú vyplývať z členstva v Bratstve:
– Otcovia a bratia pavlíni vedú a formujú členov Bratstva k citlivosti na znaky času a horlivý apoštolát v službe Cirkvi a blížnemu.
– Členom Bratstva sú udelené špeciálne pápežské odpustky, zaručené pápežskými bulami.
– Každý rok v novembri na svätej omši za zosnulých členov Bratstva kňaz uvádza mená tých, ktorí odišli k Pánovi.
– Na Slávnosť svätých anjelov strážcov (2. októbra) promótor Bratstva slúži svätú omšu na úmysly členov Bratstva.
– Kňaz, ktorý predsedá utorkovej večernej svätej omši, modlí sa za členov Bratstva a v modlitbe veriacich uvádza úmysly členov Bratstva, ktorí potrebujú pomoc.
– Bratstvo anjelov strážcov v jednote s charizmami rádu pavlínov vo svojej duchovnej formácii čerpá z jeho duchovných dobier (bod 3; časť V, bod 47 Konštitúcií Rádu sv. Pavla, prvého pustovníka):
– ohlasovanie Božieho slova na rekolekciách, duchovných obnovách, prednáškach, púťach;
– poskytovanie pomoci pri formovaní svedomia v duchu evanjelia duchovným sprevádzaním a pravidelnou mesačnou liturgiou sviatosti pokánia;
– účasť na liturgickej modlitbe, t.j. mať podiel na modlitbe rehoľného spoločenstva, teda na modlitbách: vešpery, kompletórium, krížová cesta, Slávnosť sv. Stanislava, vigília Zoslania Ducha Svätého, novéna pred Nepoškvrneným počatím, vigília pred Narodením Pána.