Jednota, láska, horlivosť – modlitba za predstaveného generálneho aj celý pavlínsky rád

Na sv. omši pri príležitosti menín predstaveného generálneho rádu pavlínov P. Arnolda Chrapkovského, OSPPE, sa zhromaždili spolubratia z jednotlivých kláštorov v Poľsku, ale aj zasvätené osoby, dobrodinci jasnohorského kláštora aj pavlínskeho rádu, zamestnanci či pútnici zo zahraničia. Počas sv. omše bola prednesená modlitba za všetkých rehoľníkov, aby ich služba Bohu, Cirkvi aj človekovi bola naplnená jednotou, láskou aj horlivosťou.

Generálny predstavený vyjadril vďačnosť za všetky prejavy jednoty s pavlínskym rádom. „Bez vás by naše poslanie nebolo v plnej miere možné, a predsa v tejto duchovnej jednote môžeme urobiť veľa nie pre svoju slávu, ale pre Boha a pre iných ľudí,“ povedal P. Chrapkowski. Poprosil o modlitbu za mier na Ukrajine, za tamojších pavlínskych spolubratov: „Aby sme ako rehoľné spoločenstvo v tejto ťažkej dobe mohli slúžiť ľuďom, ktorí tam potrebujú Boha a kňazskú službu.“

P. Chrapkowski zdôraznil, že hoci dnes v časoch veľkej neistoty a nepokojov nie je ľahké plniť úlohy, ktoré Boh zveril každému, predsa – ako nás uisťuje sv. Pavol – „Boh osvetlil život prostredníctvom evanjelia“ a to je naša sila. Základom je evanjelium.

Vďaku oslávencovi v mene celej komunity „za otvorené srdce, snahu, dar služby pri vedení našej rehole“ vyjadril P. Piotr Łoza, člen generálnej rady rádu pavlínov. Zdôraznil, že slávenie menín predstaveného je aj príležitosťou na vyjadrenie vďaky Bohu za jeho prozreteľnosť a dar jednoty našej pavlínskej rehole, ktorej vonkajším znakom je najvyšší predstavený.

P. Ryszard Dec, OSPPE, člen generálnej rady pavlínskeho rádu, vo svojej homílii poukázal na potrebu neustáleho záujmu o rozvoj viery, o ducha hlbokej, živej viery, ktorá sa rodí z počúvania Božieho slova.  „O takú vieru chceme dnes vyprosiť Máriu, ktorá kraľuje na tomto mieste jasnohorskej ikony a je pre každého z nás vzorom odovzdania svojho života Bohu, aby pre každého z nás vyprosila milosť hlbokej viery, ktorá sa prejaví intenzívnym životom modlitby, životom obety a pokánia, a starostlivosti o druhého človeka, o jeho duchovný život, o jeho spásu,“ povedal kazateľ.

„Spája nás láska k evanjeliu, láska k konštitúciám a predstaveným,“ zdôraznil páter Paweł Stępkowski, OSPPE, pôsobiaci v pavlínskom kláštore v Yuste v Španielsku. Stretnutie s predstaveným aj v rámci sviatkov má podľa neho zdôrazniť spoločenstvu, že „sme s predstaveným, modlíme sa za jeho rozhodnutia, prijímame ich a tiež navzájom si ukazujeme, že sme bratia“.

Ako poznamenal P. Michał Legan, OSPPE,  hovorca jasnohorského kláštora, „meniny predstaveného sú aj príležitosťou poďakovať sa za rehoľný život každého z nás a za to, že nám Boh dal možnosť zložiť rehoľné sľuby vrátane sľubu poslušnosti, čo by nebolo možné bez prítomnosti našich predstavených“.

„Modlíme sa za našich predstavených, želáme im nielen všetko dobré, ale tiež prosíme, aby počúvali Boží hlas, aby boli blízko Ježiša Krista,“ povedal P. Legan.

Páter Arnold Chrapkowski, OSPPE, je 86. generálnym predstaveným Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka. Vo funkcii je od roku 2014, teraz už druhé volebné obdobie. Sídlo generálnej rady rehole pavlínov sa nachádza v Kláštore na Jasnej Hore v Čenstochovej.

Otcovia pavlíni sú v Poľsku známi predovšetkým svojou pastoračnou starostlivosťou v Čenstochovej, kam prišli v roku 1382.

Na celom svete, najmä v mariánskych svätyniach, je viac ako pol tisíca rehoľníkov. Najväčší počet pavlínskych inštitúcií je v Poľsku, niekoľko desiatok v iných európskych krajinách: na Ukrajine, v Maďarsku, Chorvátsku, na Slovensku, v Nemecku a Taliansku. Sú prítomní aj v Austrálii a v Spojených štátoch amerických, ako aj na misiách v Južnej Afrike a Kamerune.

Zdroj: www.jasnagora.com
Autor: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews
Preklad: P. Gregor Oskwarek, OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár