Rád sv. Pavla Prvého Pustovníka má nových kňazov.

Rád sv. Pavla Prvého Pustovníka má nových kňazov. Kňazskú vysviacku z rúk Mons. Waclava Depa, čenstochovskeho arcibiskupa metropolitu, dnes na Jasnej Hore v Čenstochovej prijali štyria diakoni. Novovysvätenými kňazmi sú:
P. Paweł Gliniak OSPPE
P. Tadeusz Iwaszczyszyn OSPPE
P. Luka Maria Madunić OSPPE
P. Przemysław Pelikan OSPPE

P.  Mariusz Tabulski, OSPPE,  rektor pavlínskeho seminára, poukázal na to, že moment vysviacky na presbyterát pripadol na deň, keď Cirkev v Poľsku liturgicky prosí o orodovanie bl. kardinála Stefana Wyszyńskieho, pavlínskeho konfrátra, ktorý celý svoj osobný aj duchovný život a službu Cirkvi spojil           s Jasnou Horou. Jeho starostlivosť zveril aj dnešných neopresbyterov.

Arcibiskup Wacław Depo ich povzbudil, aby ako noví Kristovi kňazi uverili v dostatočnú silu a moc Božieho prísľubu, že je s nimi, hoci svojim povolaným ako Jeremiáš, Mojžiš, Mária nesľubuje ľahký život. „Som s tebou ako tvoj Spasiteľ, ktorý oslobodzuje, zachraňuje a uzatvára zmluvu na čas i na večnosť.“ Ako tieto Božie slová potrebujeme dnes, keď mysľou, modlitbou a srdcom objímame našich spolubratov, otcov pavlínov z Mariupola, kde bol sprofanovaný a vydrancovaný pavlínsky kláštor, ktorý sa stal sídlom tzv. Doneckej ľudovej republiky. „Sme s nimi, ako je Boh s nimi,“ povedal v homílii čenstochovský metropolita.

Mons. Depo zaželal novým kňazom pavlínskeho rádu, aby boli ľuďmi ôsmich blahoslavenstiev, soľou, ktorá nezmizne, svetlom sveta s Kristom. „Dobre vieme a cítime, že svet a naša vlasť nepotrebuje sekularizovaných kňazov ani sekularizovaných kresťanov.“

P.  Arnold Chrapkowski, OSPPE, generálny predstavený rehole pavlínov, pripomenul, že tajomstvo povolania leží v srdci Boha, preto iba Boh pozná tajomstvo povolania každého človeka. Mladých kňazov povzbudil, aby celý ich život bol veľkým poďakovaním za dar povolania, ktorý im Boh vložil do sŕdc, aby nechceli zachraňovať ľudí svojím spôsobom, ale vždy Božím spôsobom. „Ľudia, ku ktorým budete poslaní, musíte milovať Ježiša Krista v duchu. Ten, kto vás zavolal, chce, aby ste im slúžili v jeho mene, aby ste im priniesli nádej,“ povzbudzoval novokňazov generál Pauline.

Novovysvätenými kňazmi sú: P. Paweł Gliniak, P. Tadeusz Iwaszczyszyn, P. Luka Maria Madunić, P. Przemysław Pelikan.

Pre P. Pawla Gliniaka, OSPPE, je kňazstvo službou a obetou celého života, pre ľudí, s ktorými sa stretáva, aby ich priviedol k Bohu. Sprevádzať ho bude povzbudzovanie sv. Pavla: „Podieľajte sa na ťažkostiach a protivenstvách ako statočný vojak Ježiša Krista.“  „Tiež ma pripravujú nielen na to, čo je dobré, ale aj na to, čo je zlé, a uverili mi, že Boh ma v tom všetkom podporí a povedie,“ povedal mladý kňaz, ktorý pochádza z Jarosławia.

P.  Tadeusz Iwaszczyszyn, OSPPE, pochádza z Vroclavia. Jeho prvý obraz obsahuje verš zo žalmu 69: „Bože, ty poznáš moju hlúposť a moje prestúpenia nie sú pred tebou skryté. Nech sa cezo mňa nehanbia tí, čo dôverujú v Teba, Pane, Bože zástupov. Nech sa kvôli mne nečervenajú tí, čo Ťa hľadajú, Bože Izraela.“  „Toto je krásna modlitba, pretože dnes si myslím, že by som nechcel byť príčinou toho, že sa niekto vzďaľuje od Boha, a samotná skutočnosť prijatia vysviacky nezaručuje, že pritiahnem ľudí k Bohu. Toto je poslanie, ale uvidíme, či to tak bude,“ poznamenal páter Tadeusz a zdôraznil, že povolanie, ktoré mu Boh dal, tkvie v tom, že nechce žiť pre seba, ale len pre neho.  „Vždy to bol môj cieľ. Cieľom nikdy nebolo kňazstvo ani rehoľný život, chcel som iba plniť Božiu vôľu. Zjavil mi svoju vôľu tak, že toto je spôsob života a povolania, byť pavlínskym kňazom,“ vysvetľuje mních.

P.  Luka Maria Madunić, OSPPE, pochádza z Cista Provo neďaleko Splitu v Chorvátsku. Tu sa stretol s otcami pavlínmi, keď don Marko Glogović viedol duchovné cvičenia vo farnosti. Mal vtedy 18 rokov a ako hovorí, veľmi potreboval konverziu. Aj to sa stalo. „Celý život som spovedal a vstúpil na cestu viery,“ hovorí dnes mladý kňaz. O hesle kňazského života slová sv. Pavol z listu Filipanom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“  „Tieto slová sú pre mňa vodítkom, že sám nie som schopný ničoho dobrého, že Boh môže cezo mňa pôsobiť a chcem ho vpustiť do svojho života,“ vysvetľuje a dodáva, že kňazstvo je pre neho „obetovanie, umieranie , tak úplné odovzdanie sa Bohu “.

P.  Przemysław Pelikan, OSPPE, opisuje svoju cestu povolania ako „expresnú“: „Boh mi dal milosť opustiť všetko: prácu, byt a úplne ho nasledovať. Doteraz plávam v tejto hĺbke so záchranným kolesom, ktorým je Mary. Ona je tá, ktorá ma drží,“ zdôraznil. A cítil sa „prichytený Kristom“ v korporácii vo Vroclavi.  „Boh ma povolal z desiateho poschodia do kláštora. Toto bol Jeho plán pre môj život. Snažil som sa ich usporiadať po svojom, nakoniec Boh dosiahol svoje, som tu a som šťastný, a to je všetko,“ zdôrazňuje P. Przemysław. Pre prvý obraz si zvolil slová zo žalmu 37: „Zver svoju cestu Pánovi a dôveruj mu, on sám bude konať.“ Pochádza z Wieruszowa.

Popoludní budú mladí kňazi slúžiť svoju primičnú omšu pred zázračným obrazom Panny Márie.

Formácia kňazov v reholi pavlínov trvá 7 rokov. Po vstupe do rádu začínajú kandidáti na budúcich otcov pavlínov svoj prednoviciát v Krakove na Skalke. Po ňom sa začína každoročný noviciát v meste Żarki v časti Leśniów pri Čenstochovej. Je ukončený prvými rehoľnými sľubmi, po ktorých nasleduje 6-ročné obdobie duchovnej formácie a filozofických aj teologických štúdií v kňazskom seminári na Skalke v Krakove. Po piatom roku zložia večné sľuby a sú vysvätení za diakonov. Po šiestom roku – podľa vôle Cirkvi – sú vysvätení za kňaza.

Rád svätého Pavla Prvého Pustovníka bol založený v polovici 13. storočia v Uhorsku. Tamojší pustovníci si za vzor života zvolili Pavla z Téb. V súčasnosti je hlavným sídlom rádu Jasná Hora, formácia prebieha vo veľkom seminári v Krakove na Skalke. Okrem Poľska sú pavlíni prítomní aj vo viac ako desiatke krajín na štyroch kontinentoch. Rád má misie aj v Južnej Afrike a Kamerune. Pavlíni sú kontemplatívny a aktívny rád.

Kontemplatívne povolanie vyjadrené vo výzve „sám s Bohom“ pavlíni spájajú so svojou pastoračnou službou. Uskutočňuje sa ohlasovaním Božieho slova, svedectvom života a slávením sviatostí, najmä sviatostí pokánia a zmierenia.

Autor: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews
Preklad: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár