V Trnave na Tulipáne poďakovali Bohu za dary úrody.

Foto: P. Gregor

Velebme teda Pána, že nám v týchto nových plodoch znova ušted­ril dobrá zeme. A ako Ábel predložil Bohu z prvotín svojho stáda, tak sa aj my učme pri­nášať Bohu z prvotín zeme a podeliť sa s nimi s núdznymi bratmi, aby sme boli synmi Otca, od ktorého pochádzajú všetky dobré veci na úžitok všetkým.

Dnes 25. septembra sa v  pavlínskom Chráme Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne uskutočnilo poďakovanie za tohtoročné dary úrody. Svätej omši o 10. hodine predsedal P. Wieslaw Zajac, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Trnave a zároveň farár na Tulipáne.

Na začiatku svätej omše pozdravil všetkých účastníkov nedeľnej liturgie. Prejavil veľkú vďaku Bohu za jeho dary, za tohoročné dary úrody a za všetkých, ktorí sa postarali o to, aby bola úroda v tomto roku čo najhojnejšia: záhradkárov, poľnohospodárov a všetkých, vďaka ktorým sa aj my môžeme radovať z týchto darov.

Vo svojej homílii P. Wieslaw ukázal obraz slnečníc. Tie, ktoré boli na slnku, boli na to slnko nasmerované, a tie, ktoré boli v tieni, nemali svoj jasný smer, každá bola otočená iným smerom. Povzbudil veriacich, aby boli vždy nasmerovaní na Krista rovnako, ako je slnečnica nasmerovaná na slnko.

Po homílii nasledovalo požehnanie úrody. Počas obradu zazneli krásne slová modlitby: Pane a Bože náš, Stvoriteľ všetkého, ty prostredníctvom nebeskej rosy a žírnosti zeme neprestávaš dávať hojnosť plodov; vzdávame vďaky tvojej láskavej velebnosti za pozberané plody a pretože si týmito darmi, ktoré sme prijali z tvojej dobrotivosti, splnil túžbu svojich veriacich, nech bez konca chvália tvoje milosrdenstvo a nech kráčajú uprostred časných dobier tak, aby vždy vyhľadávali večné. Skrze Krista, nášho Pána.

Pri obetných daroch odzneli namiesto piesne slová, ktoré kňaz vyslovuje väčšinou potichu a ktoré vyjadrujú Bohu vďaku za dar chleba a vina:

Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života.

Ľud: Požehnaný Boh naveky!

Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom.

Ľud: Požehnaný Boh naveky!

Pri príležitosti poďakovania sa za plody úrody bol farský chrám na Tulipáne krásne vyzdobený plodmi zeme, ktoré ľudia priniesli pred oltár na požehnanie.

Autor: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár