Palmová nedeľa v Trnave

Hosanna synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Tieto slova zazneli pri slávení Palmovej nedele. Na začiatku liturgie kňazi posvätili palmy, ktoré ľudia priniesli do chrámu. Následne si veriaci vypočuli úryvok z Evanjelia podľa sv. Lukáša, ako Pán Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema. Pri sv. omšiach o 7.00, 10.00 i 18.30 zazneli aj spievané pašie, čiže Umučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Lukáša.

KODAK Digital Still Camera

Výnimočne bola slávená sv. omša pre deti. Začiatok liturgie sa konal v záhrade milosrdných sestier sv. kríža. Po posviacke paliem a po prečítaní Lukášovho evanjelia sa vytvoril sprievod, ktorý sprevádzal kríž, mimoriadne odhalený a vyzdobený. Za krížom kráčali účinkujúci, ktorí niesli v rukách palmy. Za nimi išli miništranti, kňaz a veriaci.

KODAK Digital Still Camera

Pri tejto omši mohli veriaci sledovať hrané pašie. Tie pripravilo mládežnícke spoločenstvo Tulipánci. O hudobné obohatenie celej liturgie sv. omše pre deti sa postaral mládežnícky zbor.

KODAK Digital Still Camera

O 17.45 sa v našom farskom chráme uskutočnila krížová cesta. Rozjímania jednotlivých zastavení pripravilo neokatechumenátne spoločenstvo. Toto spoločenstvo obohatilo liturgiu krížovej cesty aj spevom.

Palmová nedeľa je vyzdobenou bránou, ktorou vstupujeme do tajomstva svätého týždňa.

Autor: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár