Deviatnik pred odpustovou slávnosťou vo Vranove nad Topľou.

Každoročne sa veriaci farnosti Vranov-Sever pripravujú na odpustovú slávnosť  Narodenia Panny Márie deviatnikom. 

Prvý deň tohtoročného deviatnika sa začal 1. 9. 2023  večernou svätou omšou o 18.30, ktorú celebroval vdp. ThLic. Š. Albičuk, vranovský dekan.  Vo svojej homílii vyzdvihol aj jednu z čností Panny Márie, a to rozhodnosť. Podotkol, že Panna Mária nevzala žiadne svoje rozhodnutie späť. Vytrvala v plnení Božej vôle. Aj keď mnohým veciam nerozumela, napriek tomu neprestávala dôverovať Bohu: či pri úteku do Egypta, či pod krížom. Kazateľ tiež povzbudil zvlášť mladých veriacich v tom, že keď sa už raz rozhodnú pre akékoľvek povolanie (či do manželstva, alebo do kňazského stavu), nie je správne vracať sa k tomu rozhodnutiu počas života a spochybňovať ho. Takéto myšlienky spôsobujú v človeku stagnáciu. Preto je lepšie neustále sa modliť, aby nám Boh dal potrebné milosti vytrvať v tejto našej voľbe (či pre manželstvo, alebo pre kňazstvo) až do konca.

Koncelebrantom svätej omše bol o. Rastislav Ivanecký, OSPPE, provinciál pavlínskej rehole na Slovensku, ktorý pozvanému hosťovi na záver sv. omše srdečne poďakoval. 

Nižšie sú v krátkosti popísané niektoré dni deviatnika.

Štvrtý deň deviatnika

4. septembra sa veriaci mali možnosť zúčastniť štvrtého dňa deviatnika v našej bazilike. Hlavným celebrantom bol vdp. Ľuboš Lipka, farár v Ondavských Matiašovciach.  Vo svojej homílii poukázal na skutočnosť, že tak ako naše pozemské matky pri oslavách svojich narodenín v pokročilom veku už neočakávajú žiadne materiálne darčeky, jedine prítomnosť svojich detí pri sebe, podobne aj naša nebeská Matka očakáva pri oslavách na jej počesť od všetkých ľudí hlavne našu prítomnosť blízko pri nej a pri jej drahom synovi Ježišovi.

Spolu s hosťujúcim kazateľom svätú omšu koncelebrovali  o. Rastislav Ivanecký, OSPPE, provinciál radu pavlínov na Slovensku, o. Kazimír Kogut, OSPPE, a o. Konrád Blicharski, OSPPE. Po skončení sv. omše zaspieval celý chrám hymnus k vranovskej Panne Márii.

Piaty deň deviatnika

Hlavným celebrantom svätej omše piateho dňa deviatnika bol vranovský rodák vdp. Martin Telepún, farár v Hanušovciach nad Topľou. Vo svojej homílii pomenoval aj päť základných kameňov prehlbovania viery: modlitba, Eucharistia, sviatosť zmierenia a ľútosť, pôst, čítanie Svätého písma. Kazateľ ale podotkol, že tieto kamene, tieto piliere je ešte potrebné podľa vzoru nášho Pána podoprieť dobrými skutkami voči blížnemu.

Svätú omšu koncelebrovali o. Rastislav Ivanecký, OSPPE, provinciál pavlínov na Slovensku, a o. Kazimír Kogut, OSPPE, kaplán vo farnosti Vranov–Sever. Aj v tento deň patril záver spievanému hymnu k cti Panny Márie vranovskej.

Šiesty deň deviatnika

Pozvaným kazateľom na šiesty deň deviatnika bol vdp. Petr Astrab, kaplán v Hanušovciach nad Topľou, ktorý vo svojej homílii zdôraznil, že aj keď Panna Mária nerozumela všetkému, nikdy sa nepriečila, ale o všetkom rozjímala v sebe. Kazateľ vyzdvihol, že všetkým nepriaznivým udalostiam čelila s neoblomnou  vierou v Boha. Hosťujúcim koncelebrantom bol o. Rastislav Ivanecký, OSPPE, provinciál rádu pavlínov na Slovensku. Tradične po sv. omši všetci prítomní v chráme zaspievali hymnus k Panne Márii vranovskej.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár