List promotóra bratstva Anjelov strážcov na Sviatok anjelov strážcov 2. 10. 2016

bas

Drahí bratia a sestry, členovia Bratstva svätých anjelov strážcov!
Pri príležitosti Sviatku anjelov strážcov, ktorý oslávime dňa 2. októbra 2016 sa na Vás opäť obraciam listom. Sviatok anjelov strážcov je dňom, keďprijímame nových členov do bratstva, ale zároveň je aj jedným zo štyroch dní, keďčlenovia bratstva za splnenia zvyčajných podmienok môžu získať úplné odpustky. Pripomeniem, že medzi zvyčajné podmienky patria sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Rovnako rád by som tiež pripomenul skutočnosť, že pomaly vrcholí mimoriadny Jubilejný rok milosrdenstva, počas ktorého máme viacero možností, ako tieto úplné odpustky získať. Tradícia jubilejných rokov je vo väčšej miere ako v iných rokoch spojená s udeľovaním odpustkov. Každý z nás by si mal vo svojom vnútri naplno uvedomiť, že Jubilejný rok je rokom priazne Cirkvi, rokom odpustenia hriechov a trestov za hriechy, rokom zmierenia medzi protivníkmi, rokom početných obrátení sa a sviatostného i mimosviatostného pokánia.
Inými slovami, mali by sme si uvedomiť vážnosť a jedinečnosť získavania odpustkov v tomto Svätom roku, pretože v nich sa prejavuje milosrdenstvo Nebeského Otca, ktorý všetkým vychádza v ústrety so svojou láskou, vyjadrenou práve odpustením našich hriechov. Na druhej strane je Svätý rok svojou povahou momentom výzvy k obráteniu.
Bolo by smutné, keby sme sa v tomto Jubilejnom roku vyhýbali tomuto ponúknutému Otcovmu objatiu. Bolo by smutné, keby sme sa zachovali ako starší brat z evanjeliového podobenstva, ktorý sa vzpieral vstúpiť do domu a zúčastniť sa oslavy. Vyberajme si z toho, čo ponúka svet, najmä to, čo je skutočne na osoh našich duší. Venujme viac času svojej rodine a navzájom jeden druhému. Urovnajme staré spory a zabudnime na hnevy v tomto Svätom roku, pretože ako hovorí evanjelista sv. Marek: Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! (Mk 8, 36-37).
Drahí bratia a sestry, nech Pán prebudí svetlom Ducha Svätého každého z nás, aby sme prijali výzvu obrátenia za svoju a aby sme urobili všetko a všetci, čo je potrebné k získaniu našej spásy. A nakoniec chcem Vás povzbudiť, aby sme dennodenne pozývali k spolupráci  našich anjelov strážcov, a tak vedno budovali dobro okolo seba na slávu Božiu.

S úctou o. Grzegorz Wach OSPPE
promótor BAS

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár