List promotóra bratstva Anjelov strážcov na Vianoce 2016

„Dnes Panna privádza na svet Večného  panna-maria-v-betleheme
a zem poskytuje jaskyňu Nedostupnému.  
Anjeli s pastiermi ho velebia  a mudrci vedení hviezdou putujú,
 lebo sa narodilo pre nás  malé Dieťa, večný Boh!

Drahí členovia Bratstva svätých anjelov strážcov!

Ježiš sa narodil v biednej maštali v chudobnej rodine. Prvými ľudskými svedkami tejto udalosti boli jednoduchí pastieri. V tejto chudobe sa prejavila nebeská sláva.

V Evanjeliu podľa sv. Lukáša sa píše: V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 8-12)

Predstavte si teda obraz, ako sa títo pastieri dívajú nahor a ako sa im zjavuje niečo ako otvorené nebo, a ako sa pred nimi rozprestierajú v mohutných obrazoch bytosti duchovného sveta. A k pastierom sa nesú slová, ktoré, keby sme ich správne preložili, by zneli asi takto: „Z výsosti sa zjavujú božské bytosti, aby zavládol mier dolu na Zemi medzi ľuďmi, ktorí sú preniknutí dobrou vôľou“ (Luk. 2,14).

Drahí bratia a sestry, sme požehnaní Boží ľud, ktorý sa s dôverou môže obrátiť na trojjediného Boha. Máme dovolené poznať jeho cesty a môžeme sa odvážne na ne vydať. Čo k tomu potrebujeme? Spievajú nám o tom na Vianoce a potom naši anjeli strážny nás k tomu povzbudzujú dennodenne. Potrebujeme dobrú vôľu. Lebo ľudia dobrej vôle od Boha dostávajú dar pokoja. Nie taký, ako nám sľubuje svet. Je to pokoj Krista, narodeného, umučeného a zmŕtvychvstalého Mesiáša – On je Pokoj. Čo znamená byť „človekom dobrej vôle“. Dobrá vôľa pohýna človeka konať, čo je správne. Nekonať to čo je dobré pre mňa, ale čo je dobré ako také. Vyžaduje to niekedy od nás viac pokory, odriekania, námahy, a niekedy ani nie. Ale výsledkom je vždy pokoj prameniaci zvnútra, odtiaľ, kde Duch Svätý si urobí chrám, pokiaľ mu to dovolíme. Rozjímajme počas týchto Vianoc o našej dobrej vôli, a zaujmime postoj ochoty vykonávať dobro, aby sme dosiahli pokoj a mohli sa stáť aj jeho šíriteľmi. Je to naša šanca na pekný život a zároveň povinnosť voči ostatným. Nech sme ako tí pastieri, ktorí po zjavení anjelov idú pokloniť sa Pánovi neba a zeme a potom rozhlasujú radostnú zvesť o tom. Lebo, ako pripomína sv. Pavol – stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží Synovia!

Radostné a milostiplné Vianoce Božích synov a dcér želá a vyprosuje

promótor BAS
o. Gregor Wach OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár