K Tebe prichádzame, ó, ženích slávny…  Trojdnie k svätému Jozefovi v Trnave.

KODAK Digital Still Camera

V pavlínskom Kostole sv. Jozefa V Trnave sa v čase od 17. do 19. marca konalo tradičné trojdnie            k vznešenému svätcovi svätému Jozefovi. V programe jednotlivých dní bola pre veriacich pripravená tradičná svätá omša o deviatej hodine, pred ktorou bola vyložená Oltárna sviatosť k polhodinovej tichej adorácii. Pred svätou omšou sa veriaci spoločne pomodlili litánie k svätému Jozefovi a modlitbu K Tebe sa utiekame, svätý Jozef… . Rovnako pestrý a obohacujúci bol aj popoludňajší program.

Trojdnie otvorila svätá omša o deviatej hodine, ktorú celebroval P. Gregor Wach, OSPPE, člen pavlínskej komunity v Trnave, kaplán farnosti Trnava-Tulipán. Vo svojej kázni hovoril o dvoch poslaniach svätého Jozefa:  bol vychovávateľom Pána Ježiša, ale aj jeho žiakom. Popoludňajší program otvorila modlitba posvätného ruženca o sedemnástej hodine. Nasledovala pobožnosť Akatistu k Presvätej Bohorodičke    a zakončením popoludňajšieho programu bola slávnostná svätá omša, ktorej predsedal P. Wieslaw Zajac, OSPPE, rektor Kostola sv. Jozefa, zároveň predstavený pavlínskej komunity v Trnave, ale aj farár vo farnosti Trnava-Tulipán. Pred svätou omšou zaznel spev litánií k svätému Jozefovi, ktorý, rovnako ako pri rannej svätej omši, doplnila modlitba K tebe sa utiekame, svätý Jozef… P. Wieslaw vo svojej homílii vyzdvihol starostlivosť svätého Jozefa, ktorá sa prejavuje aj v súčasnosti. O hudobné obohatenie liturgie celého trojdnia sa starala miestna organistka pani Mária Veselská spolu so svojím synom Stanislavom.

Piatkový program sa začal sv. omšou o deviatej hodine, ktorej predsedal P. Gregor Oskwarek, OSPPE, člen pavlínskej komunity v Trnave, kaplán vo farnosti Trnava-Tulipán. Po svätej omši bola vyložená Oltárna sviatosť a prednesené litániie k Božskému Srdcu Ježišovmu. Po litániách mali veriaci možnosť stíšenia sa v tichej adorácii. O tretej hodine zaznela modlitba korunky Božieho milosrdenstva, na ktorú nadviazala pobožnosť krížovej Cesty. Hodinu pred večernou svätou omšou sa zúčastnení veriaci pomodlili posvätný ruženec, doplnený pavlínskou pobožnosťou k Panne Márii, ktorú tvorili loretánske litánie, sprevádzané modlitbami spievanými po latinsky podľa starobylého pavlínskeho nápevu. Večer o šiestej sa začala svätá omša, ktorej predchádzali litánie k sv. Jozefovi a modlitba K Tebe sa utiekame, sv. Jozef.  Svätej omši predsedal P. Wieslaw Zajac, OSPPE.

Slávenie trojdnia vyvrcholilo v sobotu slávnosťou sv. Jozefa. O deviatej hodine zaznel spev piesne K Tebe prichádzame, ó, ženích slávny…, po ktorej nasledovali litánie a modlitba k svätému Jozefovi. Slávnostnej svätej omši predsedal vdp. Peter Šimko, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Na začiatku svätej omše všetkých prítomných privítal P. Wieslaw Zajac, OSPPE, rektor Kostola sv. Jozefa. Hlavný celebrant vo svojom príhovore zdôraznil skutočnosť, že Boh nás sprevádza v rôznych ťažkostiach tak, ako sprevádzal sv. Jozefa, ktorý celý svoj život vložil do Božích rúk. Na konci svätej omše sa pani Margita Ševčíková v mene celej zhromaždenej spoločnosti poďakovala generálnemu vikárovi za prítomnosť                                 aj povzbudzujúce slová. Svätú omšu ukončil spev pápežskej hymny a pieseň Sv. Jozef, patrón kostola.

Popoludní sme sa modlitbou posvätného ruženca o sedemnástej hodine prihovorili nebeskej Matke,  nasledovali slávnostné vešpery o sv. Jozefovi. Program uzavrela slávnostná svätá omša, ktorej predsedal P. Gregor Wach, OSPPE. Aj v závere večernej svätej omše zaznela pápežská hymna a pieseň Sv. Jozef, patrón kostola.

Počas celého trojdnia sme sa úpenlivo modlili za pokoj na Ukrajine a na celom svete.

Autor: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár