Celá krásna si Mária – Trojdnie k Nepoškvrnenej Panne Márii v Trnave

V dňoch od 6. do 8. decembra prežívala pavlínska farnosť v Trnave na Tulipáne trojdnie k Nepoškvrnenej Panne Márii. Pavlíni si na toto obdobie pripravili špeciálny program, ktorý sa uskutočnil vo farskom Kostole Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne. V samotný deň slávnosti bol pripravený program aj v pavlínskom Kostole svätého Jozefa.

V prvý deň sa veriaci zhromaždili už o 17. hodine na modlitbe posvätného ruženca. O pol hodinu neskôr sa začala pobožnosť, charakteristická pre pavlínsky rád – jasnohorská pobožnosť. Je to mariánska pobožnosť, ktorá často odznieva vo vigíliu mariánskych slávností v Kaplnke milostivého obrazu Panny Márie Jasnohorskej v Čenstochovej. Vyvrcholením tohto dňa bola svätá omša, ktorej predsedal páter Gregor Wach, OSPPE, kaplán pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne.

Druhý deň sa rovnako ako ten predošlý začal modlitbou posvätného ruženca. Po nej nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po tejto krásnej modlitbe sa začala svätá omša, ktorá už bola slávená z vigílie Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Slávenie Sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie otvorila svätá omša v pavlínskom Kostole svätého Jozefa. Svätej omši predsedal páter Gregor Wach, OSPPE, kaplán vo farnosti Trnava-Tulipán. Spolu s ním koncelebroval páter Gregor Oskwarek, OSPPE,  kaplán tejto farnosti. Po svätej omši kňazi spolu s veriacimi odspievali Akatist k Presvätej Bohorodičke.

Vo farskom kostole v Trnave na Tulipáne sa slávenie začalo modlitbou posvätného ruženca o 17. hodine. Nasledovali slávnostné spievané vešpery. Zakončením celého trojdnia bola slávnostná svätá omša, ktorej predsedal páter Wieslaw Zajac, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Trnave a zároveň farár pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár