3. dni modlitieb so sv. Jozefom v Trnave

       

V dňoch od 17. do 19. marca sme v našom pavlínskom Kostole sv. Jozefa v Trnave prežívali 3 dni modlitieb so sv. Jozefom.
Prvý deň trojdnia sa začal slávením sv. omše o 9.00 hod., po ktorej nasledovala celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. O 15.00 hod. nasledovala korunka k Božiemu milosrdenstvu. O 16.30 hod. sa modlil posvätný ruženec. Neskôr o 17.15 hod. sa začala pobožnosť krížovej cesty. O 18.00 hod. sme predniesli modlitbu litánií k sv. Jozefovi, po ktorej nasledovala modlitba K tebe sa utiekame… . Po modlitbe sa konala sv. omša, ktorú celebroval p. Gregor Wach,OSPPE.
Ďalší deň trojdnia sa začal opätovne slávením sv. omše o 9.00 hod. Popoludňajší program otvorila modlitba posvätného ruženca o 16.30 hod. Ďalším bodom programu boli Loretánske litánie v latinčine. O 18.00 hod. nasledovala modlitba litánií k sv. Jozefovi, po ktorej sme sa pomodlili K tebe sa utiekame… Na záver sa konala sv. omša, ktorú celebroval p. Dominik Lejman, OSPPE, predstavený našej pavlínskej komunity v Trnave a zároveň rektor pavlínskeho Kostola sv. Jozefa. Sv. omšu svojím spevom obohatili neokatechumenátne spoločenstvá pôsobiace v pavlínskej farnosti Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne.
Posledný deň Trojdnia sa začal modlitbou posvätného ruženca o 8.15 hod. O 9.00 hod. sa predniesla modlitba litánií k sv. Jozefovi a po nej K tebe sa utiekame… Program trojdnia uzavrela slávnostná sv. omša, ktorú celebroval vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, assessor, sekretár trnavského arcibiskupa, ceremoniár a notár. Vo svojej homílii poukázal na tichý a pokorný život sv. Jozefa. Zároveň spomenul, že v očiach Panny Márie bol sv Jozef skutočnou hlavou sv. rodiny. To, ako si Panna Mária vážila sv. Jozefa, nám ukazujú aj jej slová: „Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“
Počas slávnostnej sv. omše spieval mužský zbor Bradlan pod dirigentúrou Mariana Pavlíka. Zbor v Trnave pôsobí od roku 1930 a už tradične každý rok obohacuje svojím spevom Trojdnie k sv. Jozefovi.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár